ਆਵਰਣ ਪਿਘਲਣਾ ਗੋਲਡ

ਵੇਰਵਾ

ਆਰ.ਐੱਫ.ਡੀ.-ਮੱਧਮ ਆਵਰਤੀ ਆਕਸ਼ਨ ਹੀਟਰ ਨਾਲ ਆਵਰਤੀ ਪਿਘਲਣਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਭੱਠੀ

ਸੋਨਾ_ਮਿਲਟਿੰਗ

 

 

 

 

 

 

 

ਆਵਰਣ-ਪਿਘਲਣਾ-ਸੋਨਾ

 

 

 

 

 

 

ਪਿਘਲਣਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਭੱਠੀ

 

 

 

 

 

 

ਆਵਰਤੀ ਪਿਘਲਣ ਸੋਨੇ

 

 

 

 

 

 

 

 

ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ