ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਹਾਰਡਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਫਟ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ, ਪਿੰਨ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਰੋਲਰ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਸਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਤਹ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਅਤੇ ਭੁਰਭੁਰਾਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੇਅਰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

=