ਬੇਲਨਾਕਾਰ ਗੈਰ-ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਨਗੋਟਸ ਦੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਹੀਟਿੰਗ

ਬੇਲਨਾਕਾਰ ਗੈਰ-ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਨਗੋਟਸ ਦੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਹੀਟਿੰਗ

ਆਕਸ਼ਨ ਹੀਟਿੰਗ ਸਥਿਰ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬੇਲਨਾਕਾਰ ਗੈਰ-ਚੁੰਬਕੀ ਬਿਲੇਟਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਿਤ ਸਥਾਈ ਚੁੰਬਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਨੋਲੀਥਿਕ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਉੱਚ-ਕ੍ਰਮ ਸੀਮਿਤ ਤੱਤ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ, ਦੋਵੇਂ ਚੁੰਬਕੀ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੈਰ-ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਫੇਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਪਾਰਗਮਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਮ ਧਾਤ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਤਾਪਮਾਨ ਨਿਰਭਰਤਾ)। ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਦੋ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬੇਲਨਾਕਾਰ ਗੈਰ-ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਨਗੋਟਸ ਦੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਹੀਟਿੰਗ