ਰੇਡ, ਬਿਲਿਟਸ, ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਆਗਨਿੰਗ ਹੀਟਿੰਗ ਐਂਡ

ਵੇਰਵਾ

ਆਰ ਐੱਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਹੀਟਿੰਗ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਡਸ ਅਤੇ ਬਿਲੇਟਸ ਦਾ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਹੀਟਿੰਗ ਅੰਤ

ਇੰਡੈਕਸ਼ਨ-ਕੁਇਲ-ਲਈ-ਹੀਟਿੰਗ-ਐਂਡ-ਬਾਰ-ਅਤੇ-ਰੋਡ

 

 

 

 

 

 

ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਡੈਕਸ ਹੀਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤੀ

 

 

 

 

ਹੀਟਿੰਗ-ਐਂਡ-ਆਫ-ਬਾਰ-ਐਂਡ-ਰੋਡ

 

 

 

 

 

 

 

=