ਆਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਫਿਟਿੰਗ ਸਟੇਟਰ ਅਤੇ ਰੋਟਰ ਨੂੰ ਸੁੰਘੜੋ

ਵੇਰਵਾ

ਆਕਸ਼ਨ ਸਟੀਕਿੰਗ ਫਿਟਿੰਗ ਸਟੇਟਰ ਅਤੇ ਰੋਟਰ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਉਪਕਰਣ ਨਾਲ

ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਇੰਸੀ ਸਿਕੰਟ ਫਿਟਿੰਗ ਸਟੇਟਰ_ ਐਂਡ_ਟਰੋਟਰ

 

 

 

 

 

 

ਸਟੀਕ ਫਿਟਿੰਗ ਸਟੇਟਰ ਅਤੇ ਰੋਟਰ

 

 

 

 

 

 

 

 

ਫਿੱਟ ਸਟੇਟਰ ਅਤੇ ਰੋਟਰ ਸੁੰਘਣਾ

 

 

 

 

 

 

 

 

ਸਟੇਟਰ ਰੋਟਰ

 

 

 

 

 

ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ