ਆਵਰਣ ਪੀਲ਼ਿੰਗ ਤੌਣ

ਵੇਰਵਾ

ਆਰ.ਐੱਫ., ਐਮਐਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੈਲਟਿੰਗ ਫਰਨੇਸ ਨਾਲ ਆਵਰਤੀ ਪਿਘਲਦੇ ਤੌਨੇ ਅਤੇ ਅਲਲੀਜ

ਆਵਰਣ ਪੀਲ਼ਣ ਪਿੱਤਲ

 

 

 

 

 

 

ਆਵਰਣ ਪੀਲ਼ਣ ਪਿੱਤਲ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਪਿੱਤਲ ਪਿਘਲਣ ਭੱਠੀ

 

 

 

 

 

 

 

ਇਲੌਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਮੈਲਟਿੰਗ ਪਿੱਤਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਆਵਰਣ ਪੀਲ਼ਣ ਪਿੱਤਲ

ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ